?????????????????????????????????????????????

نام برس صنعتی : برس صنعتی تیمار گاو

کاربرد این برس صنعتی : این برس صنعتی برای تیمار گاو در گاوداریها به کار میرود. که باعث آروم شدن و تمیز شدن گاوها و درنتیجه پلوار شدن گاوها میشود.

مشهد برس
مشهد برسمشهد برسمشهد برس