برس جانبی عمودی بر روی دستگاههای شستشوی مکانیزه از جمله اشمیت ، دولوو و مبارز نصب می شود.

کاربرد برس جانبی شستشو و جمع آوری زباله و نخاله آشغال سطح خیابان ها و آسفالت و کنار جداول می باشد. برس جانبی از تلفیق دو جنس سیم فنری و نایلون استفاده می شود. مواد اولیه توسط کارگاه مشهدبرس تولید می شود.